Bosphore Klamidya Saptama Kitleri

Bosphore Chlamydia trachomatis Saptama Kiti v1
Bosphore Chlamydia pneumoniae Saptama Kiti v1